De vertrouwenscommissie is het aanspreekpunt voor iedereen die zich bij SV Meerssen door iemand onheus bejegend voelt, zich niet veilig of anderszins geïntimideerd voelt. Ook vervelende situaties tussen betrokkenen onderling kunnen door bemiddeling van de vertrouwenscommissie mogelijk worden opgelost. In eerste instantie wendt de klager zich tot het bestuurslid dat voor zijn afdeling binnen de club verantwoordelijk is, tenzij het betreffende bestuurslid deel uitmaakt van het probleem. In dat geval kan de klager zich rechtstreeks tot de vertrouwenscommissie wenden. Als de kwestie niet in onderling overleg opgelost kan worden kan men de vertrouwenscommissie inschakelen. Bij de vertrouwenscommissie kan men in alle privacy en anonimiteit het verhaal kwijt. Alles wat men vertelt blijft binnenskamers en zal serieus en integer behandeld worden. De vertrouwenscommissie is er voor iedereen.

Wie is de Vertrouwenscommissie?

Hieronder worden de commissieleden in alfabetische volgorde voorgesteld:

Bert Boves

Ik ben Bert Boves, getogen in Meerssen en woon in Moorveld. Ik ben actief lid geweest van SV Meerssen en volg de club al zo’n 60 jaar. Ik heb bijna 40 jaar in het Speciaal Onderwijs gewerkt als leerkracht, adj. Directeur, waarnemend en vervangend directeur. Vanuit mijn werk heb ik ervaring met het doel en functioneren van een vertrouwenscommissie. Ik ben blij als lid van de commissie, samen met de andere leden, weer iets voor de club te kunnen betekenen en zal met toewijding de taken uitvoeren…

Stuur een mail naar Bert

Loe DeJong

Mijn naam is Loe DeJong, geboren en getogen Meerssenaar en al zo’n 45 jaar lid en supporter van de SV. Sinds 2013 ben ik gepensioneerd na ruim 40 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt waarvan 25 jaar als directeur.
Ondanks dat de vrije tijd na de pensionering snel werd ingevuld met allerlei activiteiten heb ik zeker nog ruimte om een bijdrage te leveren in de Vertrouwenscommissie en kijk ik uit naar de samenwerking met de overige leden om gezamenlijk onze vereniging op dit vlak te ondersteunen.

Stuur een mail naar Loe

Cynthia Vroomen

Hallo, ik ben Cynthia Vroomen. Opgegroeid in Beek, maar sinds 20 jaar al wonend in Sittard. Ik ben moeder van 3 kinderen van 15, 12 en 9 jaar oud. Ik ben momenteel 21 jaar werkzaam als groepsleerkracht op SBO de Talententuin in Maastricht. Als groepsleerkracht heb ik leren omgaan met veel verschillen tussen zowel ouders als kinderen. Ook is het hebben van een luisterend oor een tweede natuur van mij geworden. Het is voor mij een uitdaging om plaats te nemen in de vertrouwenscommissie van SV Meerssen.

Wat is de Vertrouwenscommissie?

Voetballen bij SV Meerssen moet gebeuren in een vertrouwde omgeving, waarin spelers en betrokkenen zich veilig voelen. Helaas gebeuren er soms dingen, die zorgen voor gevoelens van onveiligheid. De vertrouwenscommissie is een door het bestuur van SV Meerssen ingesteld onafhankelijk orgaan binnen de vereniging, waar melding gemaakt kan worden van gevoelens van onveiligheid en intimidatie. De vertrouwenscommissie van SV Meerssen adviseert bovendien het bestuur over het creëren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving.

Waarom deze informatie?

Het doel van deze informatie is het onder de aandacht brengen van het bestaan van de commissie en informatie te verstrekken over haar functie, taken en bevoegdheden. Voor een goed rendement van de vertrouwenscommissie is het belangrijk dat leden van en betrokkenen bij SV Meerssen de vertrouwenscommissie weten te vinden en geen drempel ervaren om zaken rond veiligheid aan de vertrouwenscommissie voor te leggen.

Van welke zaken kan er melding gemaakt worden?

De vertrouwenscommissie behandelt meldingen van leden en betrokkenen over omstandigheden bij SV Meerssen of gedrag van leden of betrokkenen bij SV Meerssen die niet stroken met de afgesproken omgangsvormen en gedragsregels. Meldingen die in behandeling worden genomen hebben betrekking op bijvoorbeeld geweld, pesten en bedreigingen via de sociale media, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst gedrag. Meldingen over voetbaltechnische zaken zoals elftalindelingen, of meldingen met betrekking tot problemen rond de accommodatie, worden niet door de vertrouwenscommissie behandeld.

Hoe gaat de vertrouwenscommissie met een melding om?

De vertrouwenscommissie heeft de plicht elke melding serieus te benaderen en de belangen van alle betrokkenen bij een voorkomend geval te behartigen en te zorgen dat de privacy van de betrokkenen wordt gewaarborgd.

Hoe kan een melding gemaakt worden?

U kunt een melding maken bij één van de commissieleden door bij voorkeur een mail te sturen met het verzoek tot het maken van een afspraak. In die mail geeft u alleen de aard van de melding aan. Dus geen beschrijving. In bijzondere gevallen is het mogelijk uw melding mondeling te maken.

Er is een melding gemaakt. En nu?

Als u een melding heeft gemaakt, neemt het commissielid bij wie u de melding deed, contact met u op. Als de melding voor behandeling door de vertrouwenscommissie in aanmerking komt, dan wordt er in onderling overleg een tijdstip gepland om de melding te bespreken.

Als de melding niet valt onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de commissie dan wordt u hierover met motivatie geïnformeerd. Komt de melding in aanmerking voor behandeling dan bepaalt de commissie welke commissieleden de zaak gaan behandelen. U kunt zelf aangeven welke commissieleden uw voorkeur genieten al kan de commissie niet garanderen aan uw wens te kunnen voldoen, doch zal er altijd naar streven zoveel als mogelijk rekening met uw voorkeur te houden. De vertrouwenscommissie streeft ernaar een melding zo snel als mogelijk in behandeling te nemen. Afhankelijk van de melding wordt er, in afstemming met melder, een plan van aanpak gemaakt. Commissieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een melding, worden bij de behandeling daarvan niet betrokken.

De gesprekken met betrokkenen worden altijd gevoerd door twee commissieleden. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en worden in een voor derden niet toegankelijke ruimte gevoerd.

Van de gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt en ter goedkeuring aan de betrokkenen voor gelegd.

Naar aanleiding van de bevindingen uit de gesprekken en het onderzoek bepaalt de vertrouwenscommissie of er aanvullend contact nodig is met het bestuur. In de meeste gevallen zal het afdoende zijn om uitsluitend aan het bestuur mee te delen dat er een melding is geweest en dat deze is opgelost. Is een actie van het bestuur gewenst / noodzakelijk dan zal door de vertrouwenscommissie contact opgenomen worden met een door het bestuur aangewezen eerste verantwoordelijke. Het overleg met het bestuur zal geanonimiseerd gebeuren. Het bestuur besluit uiteindelijk of en zo ja, welke acties ondernomen zullen worden. Hierover vindt zo nodig nog overleg plaats met de vertrouwenscommissie. De communicatie over en eventuele acties naar aanleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De vertrouwelijkheid van de gesprekken heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de vertrouwenscommissie en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. In zo’n geval zal de melder altijd vooraf geïnformeerd worden.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

 • er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
 • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen;
 • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
 • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

Advies aan de ouders of verzorgers van de jonge leden.

Het is belangrijk dat u het bestaan en het doel van de vertrouwenscommissie met uw kind bespreekt. Het kan immers voorkomen dat uw kind een probleem liever even nog niet met u, opa , oma, de juf of de meester bespreekt. Het is dan voor het kind fijn om te weten dat er bij SV Meerssen een soort van kinderlijn is.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar de vertrouwenscommissie: vertrouwenscommissie@svmeerssen.nl

Reglement vertrouwenscommissie S.V. Meerssen.

Dit reglement bevat de bevoegdheden en plichten van de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie is het meldpunt voor alle leden die ongewenst gedrag constateren en/of ervaren door andere leden en betrokkenen bij SV Meerssen of door bezoekers van ons complex.

Ongewenst gedrag is elk gedrag van anderen dat door een belanghebbende wordt ervaren als:

 • sociaal isoleren
 • bespotten of pesten
 • roddelen
 • bedreigen
 • verbaal of lichamelijk geweld
 • seksuele intimidatie
 • racisme
 • iedere vorm van discriminatie
 • en elke ander handelen van een groep of van een individu, gericht tegen een belanghebbende die deze handelingen als ongewenst ervaart.

De vertrouwenscommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden die in onderling overleg bepalen welke commissieleden een melding behandelen.

De vertrouwenscommissie heeft de status van onafhankelijk adviesorgaan binnen de vereniging.

Ook al zijn er geen meldingen, komt de vertrouwenscommissie tenminste éénmaal per seizoen bijeen.

De vertrouwenscommissie kan op eigen initiatief en, indien zij dat gerade acht, zonder overleg met de belanghebbende op voorwaarde van strikte vertrouwelijkheid extern advies inwinnen of een deskundige raadplegen. Tenzij de deskundige op grond van de wet of op hem van toepassing zijnde gedragscode reeds tot geheimhouding is verplicht, dient deze een geheimhoudings-verklaring te tekenen alvorens met hem enige informatie over een melding kan worden gedeeld. Dit laat onverlet de mogelijkheid van de vertrouwenscommissie een deskundige te raadplegen op ‘no names’ basis, tenzij daarmee de vertrouwelijkheid in gevaar zou kunnen worden gebracht.

De vertrouwenscommissie is belast met:

 • het helpen/ondersteunen van belanghebbenden.
 • het bemiddelen tussen belanghebbenden en betrokkenen.
 • het inlichten van het bestuur of kader van SV Meerssen en/of andere bevoegde instanties.
 • het verrichten van nazorg.

De belanghebbende kan te allen tijde mondeling of schriftelijk een van de leden van de vertrouwenscommissie benaderen in verband met een melding en/of om over zijn of haar situatie van gedachte te wisselen en nader te bezien of en zo ja welke vervolgstappen worden genomen.

Gedragscode Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie zal alles wat haar in het kader van een melding wordt meegedeeld strikt vertrouwelijk behandelen en zal zich te allen tijde onthouden van iedere mededeling aan derden over het bestaan, de aard of inhoud van bij haar in behandeling gegeven meldingen, tenzij zij daartoe verplicht zou zijn op grond van de wet.

De Vertrouwenscommissie zal zich onthouden van het opnemen van contact met derden tenzij zij daarvoor de schriftelijke toestemming heeft van de belanghebbende, het algemeen belang van een veilige sportomgeving in het geding is en als de Nederlandse wetgeving vanwege de aard van de melding, de Vertrouwenscommissie en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

Behoudens voor zover anders bepaald in dit reglement, zal de Vertrouwenscommissie geen activiteiten ontplooien in het kader van een melding dan met voorafgaande toestemming van de belanghebbende.

De Vertrouwenscommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van een door de melder gewenst resultaat. Daarentegen zal de Vertrouwenscommissie in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat te bereiken.

De Vertrouwenscommissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de melder over de inhoud van de gesprekken.

De Vertrouwenscommissie zal van de gesprekken een dossier bijhouden. Melder is gerechtigd om het dossier in te zien en hierover vragen te stellen, al dan niet in aanwezigheid van door melder aangegeven derden.

De Vertrouwenscommissie zal de dossiergegevens van melder bewaren conform de wettelijke bewaringstermijn.

Jaarrapportage

De Vertrouwenscommissie zal jaarlijks aan het bestuur van SV Meerssen met in achtneming van de haar opgelegde vertrouwelijkheid globaal rapporteren over haar activiteiten in het voorafgaande jaar. Het rapport zal in ieder geval inzicht geven over het aantal in behandeling genomen meldingen. Zij kan in haar rapport aanbevelingen doen aan het bestuur van SV Meerssen.