Beste leden,

S.V. Meerssen is op sportief en financieel gebied een gezonde vereniging, dankzij de vele vrijwilligers, actieve leden, sponsoren en supporters. Om onze club financieel gezond te houden zijn er vele bronnen van inkomsten nodig. Een van de belangrijkste en vaste inkomsten van onze club is de contributie van de leden. Als je lid bent bij onze verenging ga je ook de plicht aan om contributie te betalen. Het is als het ware een contract tussen het lid en de vereniging.

In het algemeen kan het bestuur stellen dat de contributiegelden nagenoeg voor 100 procent zijn ontvangen. We constateren echter ook dat dit wel in een aantal gevallen extra werk en energie vraagt van teamleiders en bestuursleden. Voor het bestuur is dit aanleiding geweest om eens kritisch naar het eigen beleid te kijken. Dit heeft ertoe geleid dat er een nieuw contributiebeleid is geformuleerd. Dit is in de jaarvergadering van 12 maart j.l. voorgelegd aan de leden en vastgesteld. Hieronder is het contributiebeleid omschreven.

Contributiebeleid S.V. Meerssen.

Iedereen die op 1 juli als lid ingeschreven staat bij SV Meerssen is contributie-plichtig t/m 31 december. De jaarcontributie wordt per kwartaal middels automatische incasso in 4 gelijke termijnen geïnd.

  • Leden die zich niet voor 1 juli voor het komend seizoen hebben afgemeld, dienen de volledige contributie voor de 1e helft van het seizoen te betalen (2 kwartaaltermijnen)
  • Er wordt pas medewerking verleend aan een overschrijving naar een andere vereniging als aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan.

Iedereen die op 1 januari als lid ingeschreven staat bij SV Meerssen is contributie-plichtig t/m 30 juni. De contributie per kwartaal wordt middels automatische incasso geïnd.

  • Leden die zich niet voor 1 januari  hebben afgemeld, dienen de volledige contributie voor de 2e helft van het seizoen te betalen (2 kwartaaltermijnen)
  • Er wordt pas medewerking verleend aan een overschrijving naar een andere vereniging als aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan.

Indien er redenen zijn waarom men niet aan de verplichting kan voldoen dient men contact op te nemen met de penningmeester. In onderling overleg met onze penningmeester zal gekeken worden naar een passende oplossing.

Blijft betaling daarna nog steeds achterwege behoudt het bestuur zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen en u uit te sluiten van deelname aan wedstrijden en trainingen. In het KNVB administratie systeem (Sportlink) wordt het lid geblokkeerd, dit betekent dat er niet meer gespeeld mag worden. Indien het lid blijft volharden in het niet betalen van de contributie, dan wordt u van de ledenlijst afgevoerd.

Jeugdsportfonds

In het kader dat iedereen moet kunnen sporten heeft SV Meerssen een samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdsportfonds. Wanneer men gelden niet kan betalen, kan men onder voorwaarde een aanvraag voor het kind indienen via de gemeente bij het jeugdsportfonds Limburg. Info is te verkrijgen via het bestuur : penningmeestersvmeerssen@gmail.com

Bijzondere bepalingen:

Mutaties
Het lid, ouder of verzorger is zelf verantwoordelijk tijdig wijzigingen zoals, nieuw adres en e-mail schriftelijk door te geven via ons secretariaat maurice.vankan@planet.nlinfo@svmeerssen.nl of via onze website www.svmeerssen.nl.

Hier zal in de nabije toekomst een mutatieformulier worden geplaatst.

Ziekte/Blessures
In het geval van een langdurige ziekte of blessure, kan er bij het bestuur een verzoek tot  restitutie van de contributie ingediend worden via penningmeestersvmeerssen@gmail.com

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft u toch de contributie voor de betreffende seizoenshelft verschuldigd. De belangrijkste reden hiervoor is dat SV Meerssen in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of het aangaan van kaderverplichtingen.

Contributiebedrag

De contributiebedragen voor seizoen 2023/2024 zijn als volgt:

  • Senioren: € 210
  • Junioren: € 140
  • Niet-spelend: € 90